پروژه های طراحی شده
پارک گردشگری ملی تمدن

نام پروژه: پارک ملی تمدن ها
Project: TAMADDONHA NATIONAL PARK DESIGNING

کارفرما: شرکت سرمایه گذاری دهکده ساینا
CLIENT: SAINA VILLAGE INVESTMENT COMPANY

سال:1398
Year:2019

پروژه: بزرگراه مشهد-چناران
LOCATION: KHORASAN RAZAVI MASHHAD-CHENARAN

#مشهد
#چناران
#مشاور
#معمار
#شهرساز
#مهندسین_مشاور
#معماری
#شهرسازی
#عمران
#آراد_طرح_طوس
#مهندسین_مشاور_آراد_طرح_طوس
#خلاقیت
#طراحی
#نظارت
#پارک_ملی
#پارک_گردشگری
#تمدنها
#پارک_ملی_تمدنها

#architecture
#creativity
#architecturaldesign
#urbanization
#design

کارفرما:شرکت سرمایه گذاری دهکده ساینا
ناحیه:بزرگراه مشهد-چناران
پارک گردشگری ملی تمدن
پارک گردشگری ملی تمدن
پارک گردشگری ملی تمدن
پارک گردشگری ملی تمدن
پارک گردشگری ملی تمدن
بیا با هم کار کنیم !