پروژه های در حال طراحی
پروژه فرهنگی اقامتی کریمه ولایت شهر مقدس قم

نام پروژه: پروژه فرهنگی اقامتی کریمه ولایت شهر مقدس قم
Project: CULTURAL RESIDENCE PROJECT OF CRIMEA OF QOM

کارفرما : مرکز خدمات حوزه های علمیه
CLIENT: SERVICE CENTER OF HOWZE ELMIEH

سال:1401
Year:2022

پروژه: شهر مقدس قم
LOCATION: THE HOLY CITY OF QOM

#قم
#مشاور
#معمار
#شهرساز
#مهندسین_مشاور
#معماری
#شهرسازی
#عمران
#آراد_طرح_طوس
#مهندسین_مشاور_آراد_طرح_طوس
#خلاقیت
#نظارت
#تجاری
#اقامتی
#اقامتی_فرهنگی

#architecture
#creativity
#architecturaldesign
#urbanization
#design

کارفرما:مرکز خدمات حوزه های علمیه قم
ناحیه:شهر مقدس قم
پروژه فرهنگی اقامتی کریمه ولایت شهر مقدس قم
پروژه فرهنگی اقامتی کریمه ولایت شهر مقدس قم
پروژه فرهنگی اقامتی کریمه ولایت شهر مقدس قم
پروژه فرهنگی اقامتی کریمه ولایت شهر مقدس قم
پروژه فرهنگی اقامتی کریمه ولایت شهر مقدس قم
بیا با هم کار کنیم !