پروژه های اجرا شده
بوستان گل های مشهد

نام پروژه: باغ موضوعی گلها
Project: GOLHA PRESENTIVE GARDEN DESIGNING & SUPERVISION

کارفرما : شهرداری مشهد
CLIENT: MASHHAD MUNICIPALITY

سال:1392
Year:2013

پروژه: مشهد - بلوار معلم - حدفاصل معلم 71 و 73
LOCATION: BETWEEN 71 & 73 th MOALLEM,MOALLEM BOULVARD,MASHHAD

#مشهد
#مشاور
#معمار
#شهرساز
#مهندسین_مشاور
#معماری
#شهرسازی
#عمران
#آراد_طرح_طوس
#مهندسین_مشاور_آراد_طرح_طوس
#خلاقیت
#طراحی
#نظارت
#باغ_گلها
#پارک
#بوستان

#architecture
#creativity
#architecturaldesign
#urbanization
#design

کارفرما:شهرداری مشهد
ناحیه:مشهد - بلوار معلم - حدفاصل معلم 71 و 73
بوستان گل های مشهد
بوستان گل های مشهد
بوستان گل های مشهد
بوستان گل های مشهد
بیا با هم کار کنیم !