پروژه های اجرا شده
بزرگترین مجتمع خدمات خودرویی کشور آسکو پارس

نام پروژه: بزرگترین مجتمع خدمات خودرویی کشور آسکو پارس
Project: ASKO AUTOMOTIVE SERVICE COMPLEX

کارفرما: شرکت آشیان سبز پارس پاژ
CLIENT: ASHIAN SABZ PARS PAJ

سال:1397
Year:2017

پروژه: مشهد - بلوار ازادی
LOCATION: AZADI BULVARD, MASHHAD

#مشهد
#مشاور
#معمار
#شهرساز
#مهندسین_مشاور
#معماری
#شهرسازی
#عمران
#آراد_طرح_طوس
#مهندسین_مشاور_آراد_طرح_طوس
#خلاقیت
#طراحی
#نظارت
#خدمات_خودرویی
#مجتمع_خودرویی

#architecture
#creativity
#architecturaldesign
#urbanization
#design

کارفرما:شرکت آشیان سبز پارس پاژ
ناحیه:مشهد - بلوار ازادی
بزرگترین مجتمع خدمات خودرویی کشور آسکو پارس
بزرگترین مجتمع خدمات خودرویی کشور آسکو پارس
بزرگترین مجتمع خدمات خودرویی کشور آسکو پارس
بزرگترین مجتمع خدمات خودرویی کشور آسکو پارس
بزرگترین مجتمع خدمات خودرویی کشور آسکو پارس
بیا با هم کار کنیم !