پروژه های اجرا شده
طراحی و نظارت کوهپارک وفا

نام پروژه: بوستان کوه پارک وفا
Project: VAFA PARK & HILL DESIGNING

کارفرما: شهرداری مشهد
CLIENT: MASHHAD MUNICIPALITY

سال:1390
Year:2011

پروژه: مشهد- بلوار پیروزی - میدان سلمان فارسی
LOCATION: PIROOZI BULVARD,MASHHAD

#مشهد
#مشاور
#معمار
#شهرساز
#مهندسین_مشاور
#معماری
#شهرسازی
#عمران
#آراد_طرح_طوس
#مهندسین_مشاور_آراد_طرح_طوس
#خلاقیت
#طراحی
#نظارت
#وفا
#بوستان
#زمین_بازی
#آمفی_تئاتر_شهر
#کوهپارک
#architecture
#creativity
#architecturaldesign
#urbanization
#design

کارفرما:شهرداری مشهد
ناحیه:مشهد- بلوار پیروزی - میدان سلمان فارسی
طراحی و نظارت کوهپارک وفا
طراحی و نظارت کوهپارک وفا
طراحی و نظارت کوهپارک وفا
طراحی و نظارت کوهپارک وفا
طراحی و نظارت کوهپارک وفا
بیا با هم کار کنیم !